PATVIRTINTA

Grūžių vaikų globos namų                                   direktoriaus 2016 m. kovo 1 d.

įsakymu Nr. V-53

 

 

PASVALIO RAJONO GRŪŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2016-ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės kodas Priemonės pavadinimas Įstaigos veiksmo pavadinimas Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai ir jų reikšmės Atsakingi vykdytojai Įvykdymo terminas Asignavimai  (tūkst. Eur)
2.7. Socialinių paslaugų plėtra globos ir kitose įstaigose

0207010101

Sudaryti sąlygas globos ir kitų įstaigų veiklai ir užtikrinti jose teikiamų paslaugų prieinamumą šalies gyventojams

0202010201

  0202010202

Priemonei įgyvendinti skirtos:

Grūžių vaikų globos namų išlaikymas

Socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms auginančioms vaikus

2016 m.

267,6

      197,5

       28,3

iš savivaldybės biudžeto       225,8
kitos lėšos 41,8

Teikti socialinės globos normas atitinkančią socialinę globą likusiems be tėvų globos vaikams

1. Organizuoti tinkamą likusio be tėvų globos vaiko apgyvendinimą ir paskirti jo poreikius atitinkančias paslaugas:

1.1. kiekvienam globojamam vaikui atlikti išsamų ir visapusišką poreikių vertinimą;

1.2. kiekvienam vaikui pagal įvertintus poreikius sudaryti individualų socialinės globos planą;

1.3. atsižvelgdama į vaikui būtinų konkrečių paslaugų poreikius, įstaiga

vykdo šias programas:

1.3.1. socialinės veiklos programa;

1.3.2. šeimos konsultavimo organizavimo programa;

1.3.3. savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei palaikymo programa;

1.3.4. pokalbių klubo programa;

1.3.5. Sportinės veiklos programa;

1.3.6. Dailės veiklos programa;

1.1. 8 naujai apgyvendintiems vaikams bus atliktas poreikių įvertinimas.

1.2. 100 proc. vaikų bus sudaryti individualūs globos planai

Programose dalyvaus 100 proc. vaikų:

1.3.1. 100 proc. vaikų ugdyti savikontrolę, savarankiškumą, pilnavertiškumą, socialinį elgesį, formuoti  pareigų ir atsakomybės jausmą;

1.3.2. vaikai pagal amžių turės žinių šeimos planavimo, lytinio gyvenimo, tėvystės (motinystės) įgūdžių, profesinio orientavimo klausimais;

1.3.3. 100 proc. vaikų bus sudarytos sąlygos įgyti darbinių, namų ūkio, biudžeto tvarkymo, pirkimo, maisto gaminimo, patalpų ir aplinkos tvarkymosi, suteiks žinių apie sveiką gyvenseną, apie sveikatos priežiūrą.

 50 proc. vaikų supras vertybių skalę, savo elgesio samplaiką su savo vertybėmis.

85 proc. vaikų mokės planuoti savo gyvenimą, numatys trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus.

50 proc. vaikų suformuos įgūdžius, reikalingus santykių šeimoje kūrimui ir palaikymui.

88 proc. vaikų lengviau adaptuosis visuomenėje, rengsis savarankiškam gyvenimui, turės žinių profesinio orientavimo klausimais.

1.3.4. 100 proc. vaikų užtikrinamas vaiko estetinis, asmens higienos įgūdžių ir savitvarkos lavinimas, etiketo mokymas, padėjimas suvokti priklausomybės šeimai reikšmę, tarpasmeninių vaiko ir biologinės šeimos ryšių stiprinimas; 55 proc.

vaikų mokės

įveikti konfliktus ir valdyti jausmus.

1.3.5. 100 proc. vaikų galės žaisti, sportuoti, bendrauti su kitais vaikais, lankyti sporto būrelius sporto mokykloje.

1.3.6. 35 proc vaikų įvaldys dekupažo techniką,

65 proc. vaikų kurs darbelius iš gamtinių medžiagų ir suruoš darbų parodėlę,

45 proc. vaikų mokysis pinti iš laikraščių, kurs mozaikas,

38 proc. vaikų gamins darbelius iš siūlų (lėles, paveikslus),

40 proc. vaikų išmoks megzti, nerti.

30 proc. vaikų gamins kalėdinius atvirukus, dekoracijas.

Socialiniai darbuotojai,

Socialinė pedagogė

Socialiniai darbuotojai,

Socialinė pedagogė,

Psichologė

Socialiniai darbuotojai,

Socialinė pedagogė

Bendrosios praktikos slaugytoja, socialiniai darbuotojai

Socialiniai darbuotojai

Socialiniai darbuotojai

Socialiniai darbuotojai

Užimtumo specialistas

Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, psichologas

Užimtumo specialistas, socialiniai darbuotojai

Užimtumo specialistas

2016 m.

2.Teikti socialinę globą vaikui artimoje šeimos namų aplinkoje:

2.1. vaikai apgyvendinti šeimynų principu;

2.2.vaikams sukurta ir užtikrinta jo poreikius atitinkanti saugi aplinka.

2.1. 100 proc. vaikų     apgyvendinti šeimynų principu;

2.2. 100 proc.  vaikų sukurta ir užtikrinta jo poreikius atitinkanti saugi aplinka:

2.2.1. atitinkamas maitinimas,

2.2.2  aprūpinimas patalyne,

2.2.3. užtikrinta vaiko apsauga nuo smurto, išnaudojimo, įžeidinėjimų dėl asmeninių savybių.

2.2.4. teikiama visokeriopa specialistų pagalba.

Įstaigos personalas

Spec. pedagogas, psichologas, soc. pedagogas

2016 m.

3.Užtikrinti globojamo vaiko vystymosi poreikių tenkinimą:

3.1. vaikams sukurti palankią ugdymosi aplinką;

3.2. vaikams tinkamai ir laiku organizuoti / teikti sveikatos priežiūros paslaugas;

3.3. vaikams padedama įgyti socialinių

 ir savarankiško gyvenimo įgūdžių;

3.4. vykdyti darbą su vaikų šeimomis,

Padedama vaikams palaikyti ryšius su biologiniais tėvais ir artimaisiais.

4. Užtikrinti globojamiems vaikams įstaigoje tinkamą fizinę aplinką:

4.1. kiekvienai šeimynai įrengti atskirus sanitarinius mazgus ir mini virtuvėles;

4.2. vaikų kambariai garantuoja vaikams privatumą ir atitinka jų poreikius;

4.3. vaikai turi pakankamai baldų asmeniniams daiktams;

4.4. vaikams sudarytos tinkamos sąlygos lankyti švietimo, neformalaus ugdymo, sveikatos priežiūros, kultūros įstaigas bei dalyvauti bendruomenės gyvenime.

5. Užtikrinti, kad paslaugas vaikams teiktų kvalifikuotas personalas:

5.1. Visas įstaigos personalas turi pareigybes atitinkančią kvalifikaciją;

5.2. darbuotojams sudaromos sąlygos kelti kvalifikaciją.

3.1. 100 proc. vaikų lankys ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo įstaigas, 30 proc. vaikų organizuojamas specialusis ugdymas,

 85 proc. vaikų dalyvaus projektinėje veikloje.

3.2. 100 proc. vaikų atliekami profilaktiniai sveikatos patikrinimai per metus, skiepai, aprūpinami būtinomis bei estetinės išvaizdos priemonėmis (dantų korekcijos, pablogėjusios regos koregavimo, ortopedinės)

30 proc vaikų laiku bus pasirūpinta psichinės sveikatos paslaugomis.

3.3. 100 proc. vaikų, dalyvaus savarankiško

įgūdžių ugdymo programoje;

3.4. 75 proc. vaikų šeimomis bus palaikomi nuolatiniai ryšiai

4.1. 100 proc. vaikų šeimynose įrengti atskiri sanitariniai mazgai ir mini virtuvėlės;

4.2. 100 proc. vaikų gyvens kambariuose užtikrinančiuose privatumą ir atitinkančiuose jų poreikius;

4.3. 100 proc. vaikų turės pakankamai baldų asmeniniams daiktams;

4.4. 100 proc. vaikų sudarytos tinkamos  sąlygos lankyti švietimo, neformalaus ugdymo, sveikatos priežiūros, kultūros įstaigas bei dalyvauti bendruomenės gyvenime.

5.1. Darbuotojai , turintys pareigybių reikalavimus atitinkančią kvalifikaciją-98 proc.

5.2. 95 proc. darbuotojų dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo mokymuose per metus, socialiniai darbuotojai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose ne mažiau nei 16 val. per metus.

Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai,, socialinė pedagogė, psichologė, bendrosios priežiūros slaugytoja, socialinių paslaugų užimtumo specialistė

Administracija

Administracija

Administracija

2016 m.

2016 m.

2016 m.

2016 m.

.

2016 m.

6. Kiekvienam vaikui užvesta reikalavimus atitinkanti byla.

6.1. 100 proc. vaikų užvestos bylos pagal reikalavimus.

Administracija

2016 m.

7.Užtikrinti tinkamą valdymą ir administravimą

8. Užtikrinti, kad vaikų globos namų veikla būtų grindžiama skaidrumo, atsakomybės, viešumo principais

9. Įstaiga turi visus reikalingus ir teisės aktų nustatytus dokumentus

7.1. 100 proc. užtikrinti, kad visos pareigybės būtų užimtos reikalaujamą kvalifikaciją turinčių darbuotojų;

7.2.  kartą per savaitę organizuoti socialinę globą teikiančių darbuotojų dalykinius susirinkimus arba pagal poreikį;

7.3. Organizuoti visuotinius darbuotojų susirinkimus 2 kartus per metus arba pagal poreikį;

8.1. Globos taryba renkasi 4 kartus per metus, vieną kartą per ketvirtį.

9.1. 100 proc. įstaiga turės visus reikalingus ir teisės aktų nustatytus dokumentus.

Administracija

Globos taryba

Administracija

2016 m.

2016 m.

2016m.