PATVIRTINTA

Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų

direktorės

2018 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-153

PASVALIO RAJONO GRŪŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ – ŠEIMOS KRIZIŲ CENTRO NUOSTATAI

 

 1. BENDROSIO NUOSTATOS

 

 

 1. Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų (toliau – Globos namai) – Šeimos krizių centro (toliau – Centras) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja centro uždavinius, teises, darbo organizavimą, socialinės priežiūros paslaugų teikimą, socialinės rizikos šeimų narių ir jų vaikų apgyvendinimą ir išvykimą iš jo.
 2. Centro nuostatus tvirtina Globos namų direktorius. Centras yra Globos namų struktūrinis padalinys.
 3. Centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

Centras – intensyvių krizių teikimo pagalba padalinys, teikiantis kompleksinę pagalbą asmeniui (šeimai) atsidūrusiam (-iai) krizinėje situacijoje, laikino apnakvindinimo ir laikino apgyvendinimo paslaugas asmenims krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų , dėl kurių atsiranda grėsmė asmens sveikatai ir gyvybei, siekiant sėkmingai integruoti į visuomenę.

 1. CENTRO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

 1. Centro tikslas:
  • teikti socialines paslaugas siekiant užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti, taip pat saugumui užtikrinti;
  • sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius.
 2. Centro uždaviniai:
  • padėti paslaugų gavėjams spręsti socialines problemas, įveikti socialinę atskirtį ir rengti jį savarankiškam gyvenimui bei integracijai į visuomenę;
  • užtikrinti socialinės priežiūros paslaugas asmeniui (šeimai) krizinėje situacijoje;
  • užtikrinti į krizių situaciją patekusiems asmenims (šeimoms) socialinių įgūdžių ugdymo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas, apgyvendinimą krizių centre;
  • tobulinti ir gerinti paslaugų teikimą krizių situaciją patyrusiems asmenims (šeimoms);
  • užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą;
 3. Siekiant įgyvendinti uždavinius, Centras atlieka šias funkcijas:
  • informuoja ir konsultuoja rajono gyventojus apie Centre teikiamas socialines paslaugas, bei jų gavimo galimybes;
  • teikia pasiūlymus dėl socialinių paslaugų organizavimo, tobulinimo bei jų kokybės gerinimo;
  • asmeniui (šeimai) teikia socialinę, psichologinę pagalbą, patyrusiam asmeniui (šeimai), sudaro palankias sąlygas jų ir vaikų saugumui, stiprina pasitikėjimą savimi, skatina asmenis (šeimas) aktyviai dalyvauti socialiniame gyvenime;
  • padeda asmeniui (šeimai) ugdyti savarankiškumo, buitinius, darbinius įgūdžius;
  • padeda asmeniui (šeimai) įveikti krizes, formuoti įgūdžius, reikalingus sėkmingai auklėti ir ugdyti vaikus;
  • bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriumi, Vaiko teisių apsauga, švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros ir kitomis įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis socialinių paslaugų teikimo, plėtros klausimais;
  • vykdo kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimais nustatytas steigėjų funkcijas pagal savo veiklos sritis ir rūšis;
  • organizuoti ir teikti bendrąsias (informavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, aprūpinimas drabužiais) ir specialiąsias (socialinė priežiūra) socialines paslaugas centre;
  • siekiant atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, bendradarbiauja su asmenų (šeimų) artimiausiais giminaičiais.
 4. Centras teikia šias socialinės priežiūros paslaugas:
  • intensyvios krizių įveikimo pagalbos;
  • psichosocialinę pagalbą;
  • apgyvendinimą Centre.
 • CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Centras, įgyvendindamas jam pavestus tikslus bei atlikdamas paskirtas funkcijas, turi teisę:
  • gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją, išvadas, pasiūlymus ir kitokią medžiagą, kurios reikia sprendžiant centro kompetencijai priskirtas funkcijas;
  • teikti atitinkamos valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos, socialinių bei ugdymo paslaugų teikimo, vykdyti rajono, šalies ir tarptautinių socialinius ir kitus projektus;
  • teisės aktų nustatyta tvarka gauti reikalingus veiklai vykdyti dokumentus ir informaciją;
  • į kitas įstatymų ir teisės aktų suteiktas teises.
 2. Centro pareigos yra šios:
  • užtikrinti socialinių paslaugų teikimą ir programų vykdymą;
  • racionaliai naudoti biudžeto asignavimus pagal patvirtintas programų sąmatas šiuose nuostatuose numatytai veiklai vykdyti;
  • užtikrinti materialiojo turto saugumą ir tinkamą priežiūrą;
  • užtikrinti saugias darbo sąlygas;
  • užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę;
  • nustatyta tvarka teikti veiklos planus ir ataskaitas bei garantuoti teisingumą;
  • užtikrinti informaciją apie paslaugų gavėjų konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai informaciją pateikti reikalauja įstatymas.
 1. CENTRO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

 1. Centrui vadovauja Globos namų direktorius (toliau-Direktorius), kuris:
  • planuoja ir organizuoja Centro veiklą;
  • užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;
  • tvirtina Centro struktūrą ir pareigybių sąrašus, Centro vidaus tvarkos taisykles, sąmatą, Centro veiklos planus, finansines ataskaitas;
  • racionaliai naudoja biudžeto asignavimus pagal programų sąmatas;
  • užtikrina Centre gyvenančių asmenų teisių bei teisėtų interesų apsaugą;
  • atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;
  • įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš darbo darbuotojus, nustato tarnybinio atlyginimo koeficientus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;
  • teikia informaciją visuomenei apie Centro veiklą ir teikiamas paslaugas;
  • rūpinasi Centro tarptautiniais ryšiais;
  • kasmet pateikia ataskaitą apie Centro veiklą, vykdomas programas bei įstaigos veiklos efektyvumą;
  • darbe vadovaujasi Lietuvos respublikos teisės aktais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir pareigybės aprašymu;
  • vykdo kitas įstatymų ir teisės aktų jam pavestas funkcijas;
 2. Direktorių atostogų leidžia Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
 3. Direktorių ligos, atostogų, komandiruotės metu pavaduoja direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui ir ugdymui. Nesant direktoriaus ir pavaduotojo, direktoriaus pareigas eina Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas darbuotojas.
 4. Direktoriaus sprendimai įforminami įsakymais.
 5. Centras kaupia informaciją apie socialinių paslaugų gavėjus, suteiktas socialines paslaugas ir kt.
 1. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

 1. Į Centrą priimami Pasvalio rajone gyvenantys (-čios) asmenys (šeimos) su vaikais, patekę į krizinę situaciją ir apgyvendinimai, turint Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, kurį priima Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo:
  • į Centrą priimami tiesiogiai besikreipiantys asmenys (šeimos);
  • į centrą priimami institucijų, tarnybų nukreipti asmenys (šeimos);
 2. Apgyvendinat suaugusius asmenis (šeimas) šeimų narius ir jų vaikus Direktorius sudaro su šeima dvišalę sutartį (priedas Nr. 1).
 3. Apgyvendinimas asmens (šeimos) ir jų vaikų krizių centre. Socialinių priežiūros paslaugų teikimo trukmė skiriama iki 6 mėn.
 4. Asmuo (šeima), pageidaujanti gauti socialinės priežiūros paslaugas ilgiau kaip 6 mėn. prašymas svarstomas socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijoje (toliau - Komisija), kurios sudėtį tvirtina Direktorius.
 1. MOKĖJIMAS UŽ SOCIALINES PRIEŽIŪROS PASLAUGĄ
 1. Asmuo (šeima) už apgyvendinimą krizių centre moka 20 procentų asmens (šeimos) gaunamų pajamų. Asmens (šeimos), kurio (-os) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį) yra didelės už VRP (VRP – valstybės remiamos pajamos) dvigubą dydį, bet mažesnės už VRP trigubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis neturi viršyti 5 procentų asmens (šeimos) pajamų.
 2. Krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, socialinė priežiūra iki 7 parų teikiama nemokamai.
 3. Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (gaunančiai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio (kurios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam asmeniui) yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį socialinė priežiūra teikiama nemokamai, išskyrus atvejus, kai šis asmuo yra socialinės rizikos suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą.
 4. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už VRP dvigubą dydį, o socialinės rizikos suaugusio asmens, ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvenančio socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gaunančio socialinę priežiūrą, mėnesio pajamos negali likti mažesnės nei 0,8 VRP dydžio.
 5. Jeigu asmuo (šeima) įstaigos teikiamomis paslaugomis naudojasi ne visą mėnesį mokama proporcingai nuo suteiktų paslaugų dienų skaičiaus.
 6. Už kitas socialinės priežiūros paslaugas: asmuo (šeima) moka pagal pateiktą sąskaitą - faktūrą.
 7. Socialinės priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai:
  • krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei 7 pirmąsias kalendorines dienas;
  • nuo mokesčio už socialinės priežiūros paslaugą asmuo (šeima) gali būti visiškai atleidžiamas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu;
  • jei atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos lieka mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, socialinė priežiūra teikiama nemokamai.
 8. Asmuo už suteiktas socialinės priežiūros paslaugas atsiskaito iki kito mėnesio 25 dienos.
 • SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PABAIGA
 1. Asmens (šeimos) apgyvendinimas yra laisvanoriškas, todėl teikiamų paslaugų jos gali atsisakyti raštu apgyvendinimo terminui nepasibaigus. Centras šeimų (su vaikais) išvykimą derina su seniūnijos socialine darbuotoja ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Pasvalio rajono savivaldybėje. Apie socialines priežiūros paslaugų teikimo sutarties nutraukimą Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos sveikatos skyrius yra informuojamas raštu.
 2. Sutartį su socialinės rizikos šeima Centras gali nutraukti, jei šeima, pažeidžia vidaus tvarkos taisykles, nevykdo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų, savavališkai pasišalina iš Centro, ilgiau kaip du mėnesius neatsisako už suteiktas paslaugas, be pateisinamų priežasčių nesinaudoja paskirtomis paslaugomis.
 3. Sutarties nutraukimas įforminamas direktoriaus įsakymu.
 • CENTRO LIKVIDAVIMAS, REORGANIZAVIMAS IR PERTVARKYMAS
 1. Centras likviduojamas, reorganizuojamas ar pertvarkomas įstatymų nustatyta tvarka.

Direktorė                                                                     Danutė Kazickienė