PASVALIO RAJONO GRŪŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ – ŠEIMOS KRIZIŲ CENTRO
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų (toliau – Globos namai) – Šeimos krizių centro (toliau – Centras) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja centro uždavinius, teises, darbo organizavimą, socialinės priežiūros paslaugų teikimą, socialinės rizikos šeimų narių ir jų vaikų apgyvendinimą ir išvykimą iš jo.
2. Centro nuostatus tvirtina Globos namų direktorius. Centras yra Globos namų struktūrinis padalinys.
3. Centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
Socialinės rizikos šeima – šeima, kurioje auga vaikai iki 18 metų ir:
• bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų;
• tėvai dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų;
• tėvai prieš vaikus naudoja psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą;
• tėvai gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui.
Smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo – asmuo, prieš kurį panaudotas smurtas artimoje aplinkoje, taip pat vaikas, tapęs smurto artimoje aplinkoje liudininku ar gyvenantis aplinkoje, kurioje buvo smurtauta.
II. CENTRO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
4. Centro tikslas – užtikrinti centre apgyvendintam asmeniui (šeimai) nukentėjusiam nuo smurto, gaisrų ar stichinių nelaimių ir kitais atvejais socialinės priežiūros teikimą.
5. Centro uždaviniai:
5.1. užtikrinti socialinės priežiūros paslaugas asmenims (šeimoms) krizių atvejais;
5.2. užtikrinti į krizių šeimos situaciją patekusiems asmenims (šeimoms) ir jų vaikams socialinių įgūdžių ugdymo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas, apgyvendinimą krizių centre.
5.3. užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą.
5.4. užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
6. Siekdamas įgyvendinti uždavinius, Centras atlieka šias funkcijas:
6.1. teikia socialinę, psichologinę pagalbą, smurtą (fizinę, emocinę, seksualinę prievartą) patyrusiam asmeniui (šeimai), sudaro palankias sąlygas jų ir vaikų saugumui, stiprina smurto aukos pasitikėjimą savimi, skatina smurto aukas aktyviai dalyvauti socialiniame gyvenime;
6.2. padeda asmeniui (šeimai) ugdyti savarankiškumo, buitinius, darbinius įgūdžius;
PATVIRTINTA
Grūžių vaikų globos namų direktoriaus 2015 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-28
6.3. padeda asmeniui (šeimai) įveikti krizes, formuoti įgūdžius, reikalingus sėkmingai auklėti ir ugdyti vaikus;
6.4. spręsdamas socialinio darbo su socialinės rizikos šeimai organizavimo, socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo klausimus, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis teikiančiomis socialines paslaugas, paramą ar labdarą;
6.5. siekdamas atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, bendradarbiauja su asmenų (šeimų) artimaisiais giminaičiais.
7. Centras teikia šias socialinės priežiūros paslaugas:
7.1. intensyvią krizių įveikimo pagalbą;
7.2. psichosocialinę pagalbą;
7.3. apgyvendinimą krizių centre.
III. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS
8. Centras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
8.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją, išvadas, pasiūlymus ir kitokią medžiagą, kurios reikia sprendžiant krizių centro kompetencijai priskirtus klausimus;
8.2. teikti atitinkamoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos, socialinių bei ugdymo paslaugų teikimo;
8.3. teisės aktų nustatyta tvarka gauti reikalingus veiklai vykdyti dokumentus ir informaciją;
8.4. į kitas įstatymų ir teisės aktų suteiktas teises.
9. Centro pareigos yra šios:
9.1. racionaliai naudoti biudžeto asignavimus pagal patvirtintas programų sąmatas šiuose nuostatuose numatytai veiklai vykdyti;
9.2. užtikrinti materialiojo turto saugumą ir tinkamą priežiūrą;
9.3. užtikrinti saugias darbo sąlygas;
9.4. užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę;
9.5. nustatyta tvarka teikti veiklos planus ir ataskaitas bei garantuoti jų teisingumą.
IV. CENTRO DARBO ORGANIZAVIMAS
10. Centrui vadovauja Globos namų direktorius (toliau – Direktorius), kuris:
10.1. planuoja ir organizuoja Centro veiklą;
10.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;
10.3. tvirtina Centro struktūrą ir pareigybių sąrašus, Centro vidaus tvarkos taisykles;
10.4. tvirtina sąmatą, Centro veiklos planus, finansines ataskaitas;
10.5. racionaliai naudoja biudžeto asignavimus pagal patvirtintas programų sąmatas;
10.6. užtikrina Centre gyvenančių asmenų teisių bei teisėtų interesų apsaugą;
10.7. atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;
10.8. įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš darbo darbuotojus, nustato tarnybinio atlyginimo koeficientus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;
10.9. teikia informaciją visuomenei apie Centro veiklą ir teikiamas paslaugas;
10.10. rūpinasi Centro tarptautiniais ryšiais;
10.11. kasmet pateikia ataskaitą apie Centro veiklą, vykdomas programas bei įstaigos veiklos efektyvumą;
10.12. darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir pareigybės aprašymu;
10.13. vykdo kitas įstatymų ir teisės aktų jam pavestas funkcijas.
11. Direktorių atostogų leidžia Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
12. Direktorių ligos, atostogų, komandiruotės metu pavaduoja direktoriaus pavaduotojas socialinėms paslaugoms. Nesant direktoriaus ir pavaduotojo, direktoriaus pareigas eina Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas darbuotojas.
13. Direktoriaus sprendimai įforminami įsakymais.
14. Centras kaupia informacija apie socialinių paslaugų gavėjus, suteiktas socialines paslaugas ir kt.
V. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS
15. Į Centrą priimami Pasvalio rajone gyvenantys (-čios) asmenys (šeimos) su vaikais, patekę į krizinę situaciją ir apgyvendinami, turint Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, kurį priima Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo:
15.1. į Centrą priimami tiesiogiai besikreipiantys asmenys (šeimos);
15.2. į Centrą priimami institucijų, tarnybų nukreipti asmenys (šeimos).
16. Apgyvendindamas suaugusius asmenis (šeimas), šeimų narius ir jų vaikus Direktorius sudaro su šeima dvišalę sutartį (priedas Nr.1.).
17. Apgyvendinimas asmens (šeimos) ir jų vaikų krizių centre. Socialinių priežiūros paslaugų teikimo trukmė skiriama iki 6 mėn.
18. Asmens (šeimos), pageidaujančios gauti socialinės priežiūros paslaugas ilgiau kaip 6 mėn. prašymas svarstomas socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijoje (toliau – Komisija), kurios sudėtį tvirtina Direktorius.
VI. MOKĖJIMAS UŽ SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGĄ
19. Asmuo (šeima) už apgyvendinimą krizių centre moka 20 procentų asmens (šeimos) gaunamų pajamų. Asmens (šeimos), kurio (-os) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per mėnesį) yra didesnės už VRP (VRP – valstybės remiamos pajamos) dvigubą dydį, bet mažesnės už VRP trigubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis neturi viršyti 5 procentų asmens (šeimos) pajamų.
20. Krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, socialinė priežiūra iki 7 parų teikiama nemokamai.
21. Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (gaunančiai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio (kurios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam asmeniui) yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį socialinė priežiūra teikiama nemokamai, išskyrus atvejus, kai šis asmuo yra socialinės rizikos suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą.
22. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už VRP dvigubą dydį, o socialinės rizikos suaugusio asmens, ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvenančio socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gaunančio socialinę priežiūrą, mėnesio pajamos negali likti mažesnės nei 0,8 VRP dydžio.
23. Jeigu asmuo (šeima) įstaigos teikiamomis paslaugomis naudojasi ne visą mėnesį, mokama proporcingai nuo suteiktų paslaugų dienų skaičiaus.
24. Už kitas socialinės priežiūros paslaugas asmuo (šeima) moka pagal pateiktą sąskaitą – faktūrą.
25. Socialinės priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai:
25.1. krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei 7 pirmąsias kalendorines dienas;
25.2. nuo mokesčio už socialinės priežiūros paslaugą asmuo (šeima) gali būti visiškai atleidžiamas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu;
25.3 jei atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos lieka mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, socialinė priežiūra teikiama nemokamai.
26. Asmuo už suteiktas socialinės priežiūros paslaugas atsiskaito iki kito mėnesio 25 dienos.
VII. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PABAIGA
27. Asmens (šeimų) apgyvendinimas yra laisvanoriškas, todėl teikiamų paslaugų jos gali atsisakyti raštu apgyvendinimo terminui nepasibaigus. Centras socialinės rizikos šeimų (su vaikais) išvykimą derina su seniūnijos socialine darbuotoja ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi. Apie socialinės priežiūros paslaugų teikimo sutarties nutraukimą Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos sveikatos skyrius yra informuojamas raštu.
28. Sutartį su socialinės rizikos šeima Centras gali nutraukti, jei socialinės rizikos šeima pažeidžia vidaus tvarkos taisykles, nevykdo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų, savavališkai pasišalina iš Centro, ilgiau kaip du mėnesius neatsiskaito už suteiktas paslaugas, be pateisinamų priežasčių nesinaudoja paskirtomis paslaugomis.
29. Sutarties nutraukimas įforminamas direktoriaus įsakymu.
VIII. CENTRO LIKVIDAVIMAS, REORGANIZAVIMAS IR PERTVARKYMAS
30. Centras likviduojamas, reorganizuojamas ar pertvarkomas įstatymų nustatyta tvarka.