Apie mus

 

geraGrūžių vaikų globos namai įkurti 1997 metais. Tai savivaldybės įsteigta stacionari socialinių paslaugų įstaiga, finansuojama iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) arba laikinai globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.

2015 metais įstaigos veikla pradėta organizuoti šeimynų principu. Įsteigtos dvi šeimynos – Vyturėlių ir Pelėdžiukų, kuriose gyvena 8-12 vaikų. Vaikai šeimynose apgyvendinami atsižvelgiant į jų giminystės ryšius – siekiama, kad broliai ir seserys gyventų kartu.

Globos namai turi struktūrinį padalinį – Šeimos krizių centrą, kuris užtikrina saugią aplinką asmenims ir jų vaikams, patekusiems į krizinę situaciją, suteikiant palaikymą ir konsultacijas bei skatinant atkurti ryšius su supančia aplinka, tarpininkauja gaunant teisinę pagalbą, medicininę ir kt. pagalbą.

Grūžių vaikų globos namuose teikiamos specialiosios socialinės paslaugos:

Informavimas. Įstaigos specialistai vaikui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas globos namuose, sudaromos sąlygos vaikui gauti reikiamą informaciją iš kitų institucijų (apie švietimą, profesinį pasirengimą ir kt.) Užtikrinamas informacijos apie vaiką konfidencialumas.

Konsultavimas. Paslauga, kurios metu kartu su vaiku analizuojama probleminė vaiko situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų pagal kompetenciją. Supažindinama su vaikų globos namų vidaus tvarkos taisyklėmis, pareigomis ir teisėmis. Sudaromos sąlygos konsultuotis su įvairiais globos namų ir kitų institucijų specialistais.

Tarpininkavimas ir atstovavimas. Suteikiama pagalba vaikui sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius). Atstovaujama vaikui ginant jo teisėtus interesus, kai teismo sprendimu globos namai yra vaiko globėjas ir turto administratorius. Tarpininkaujama vaikui jam reikalingose institucijose.

Apgyvendinimas. Vaikui suteikiamas gyvenamasis plotas, apgyvendinimas šeimynoje, 2-3 vietų kambariuose (siekiama neišskirti brolių ir seserų). Aprūpinama baldais, patalyne, drabužiais, avalyne, mokymo ir kt. priemonėmis specialiems poreikiams tenkinti.

Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas. Tai paslaugų teikimas, kuriomis siekiama ugdyti ir palaikyti kuo didesnį savarankiškumą, atliekant įvairias asmeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines vaikų lėšas, apsiperkant, planuojant, atliekant asmeninės higienos, buitinius darbus bei bendraujant. Skatinama dalyvauti įvairiose veiklose tenkinant savo poreikius. Vaikams nuo 7 m. mokamos lėšos asmeninėms išlaidoms. Vaikai turi asmenines sąskaitas banke.

Darbinių įgūdžių ugdymas. Darbinė veikla organizuojama šeimynose pagal parengtas veiklos programas. Sudaroma galimybė pasirinkti globos namuose siūlomas veiklas pagal pomėgius: rankdarbių, mezgimo, siuvimo, valgio gaminimo, sporto, dailės darbelių, daržininkystės.

Laisvalaikio organizavimas. Laisvalaikio organizavimo paslaugų dėka vaikai gali bendrauti, dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla. Organizuojama kultūrinė veikla: valstybinių, religinių, globos namų tradicinių švenčių šventimas, išvykų organizavimas į renginius ar vietoves, kultūriniai renginiai globos namuose ir už jų ribų (koncertai, edukacinės pamokos muziejuje, pažintinės ekskursijos po Lietuvos miestus). Visiems vaikams sudarytos sąlygos naudotis kompiuteriais, sportuoti sporto salėje, žaisti stalo žaidimus.

Asmeninės higienos paslaugų organizavimas. Globos namuose teikiamos asmens higienos paslaugos: vaiko aprūpinimo individualiomis higienos priemonėmis (pagal poreikį ir įstaigos galimybes). Vaikai savarankiškai naudojasi skalbimo mašinomis, dušu, vonia ir kt. Vaikui, turinčiam specialiųjų poreikių, esant reikalui kasdien atliekamos kūno priežiūros procedūros.

Maitinimas. Maitinimo paslauga vaikams teikiama 5 kartus per dieną. Organizuojant maitinimą vadovaujamasi galiojančia higienos norma ir teisės aktais. Pateikiamas dienos meniu, (sudarant atsižvelgiama į vaikų pageidavimus, į vaiko amžių, sveikatos būklę, gydytojų rekomendacijas). Maitinimo dažnumas gali būti keičiamas, organizuojama dietinė mityba. Vaikams sudaromos sąlygos pasigaminti maisto savo poreikiams.

Sveikatos priežiūros paslaugos. Organizuojama vaikų psichinės ir fizinės sveikatos priežiūra, laiku organizuojama įskaitoje esančių vaikų medicininė priežiūra, sanatorinis vaikų gydymas, medicininis sveikatos patikrinimas. Aprūpinama medikamentais, vaikai lydimi į sveikatos priežiūros įstaigas. Globos namuose teikiamos įstaigos sveikatos priežiūros licencijoje įrašytos paslaugos.

Ugdymo organizavimas. Organizuojant vaikų ugdymą, sudarytos sąlygos mokyklinio amžiaus vaikams mokytis bendrojo lavinimo mokyklose, organizuojamas vaikų ugdymas pagal amžių, sudaromos sąlygos ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui. Sudarytos galimybės gauti neformalaus ugdymo paslaugas (sporto, muzikos, dailės mokyklose) ir vaikų globos namuose (dailės, sporto, dainavimo, šokių). Sudaromos sąlygos nepilnamečiams, baigusiems pagrindinę mokyklą, tęsti mokslus profesinėse mokyklose.

Socialinis ir pedagoginis darbas, bendradarbiavimas. Socialinis ir pedagoginis darbas vaikams organizuojamas pagal individualius socialinės globos planus, kuriuos rengia tiesiogiai su vaiku dirbantys specialistai. Vaikas skatinamas turėti asmeninį patikėtinį (savąjį asmenį). Bendraujama su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis, sprendžiant socialinės globos organizavimo ir teikimo, globėjų (rūpintojų) paieškos bei įvaikinimo klausimus. Padedama (skatinama) įvairiomis formomis pagarbiai bendrauti su artimaisiais, su kitais bendruomenės nariais. Pagrindiniai partneriai: socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai.

Kitos paslaugos, reikalingos pagal asmens savarankiškumo lygį ir poreikius. Organizuojama psichologinė pagalba, padedama spręsti globotinių psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant su pačiu vaiku, su globos namų darbuotojais, globėjais. Vykdomas vaikų globos namų bendruomenės švietimas aktualiais klausimais. Vaikai patys dalyvauja savo gyvenimo kokybės gerinimo procese, analizuoja teikiamų socialinių paslaugų kokybę, išsako savo nuomonę, teikia siūlymus, organizuoja įvairias veiklas, padedančias gerinti vaikų socialinius įgūdžius.